Der indkaldes hermed til ordinær
GENERALFORSAMLING
mandag den 24. april 2023, kl. 19.00
på Sølyst, Emiliekildevej 2, Klampenborg


Det er ved denne årlige lejlighed, at bestyrelsen glæder sig til at mødes med medlemmerne i Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening, hvor der udover det ifølge
vedtægterne fastlagte program bliver mulighed for dialog om praktiske emner som
kommunale og tekniske forhold i vores område, herunder lokalplaner, vejreguleringer samt byggetekniske og forsyningsmæssige forhold.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning v/ formanden, Bo Myhrmann
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab (se modstående side) til godkendelse
4. Fastlæggelse af årskontingent.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fra 2024 hæves til kr. 250.
5. Forslag fra medlemmerne.
Skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Bo Myhrmann og Stig Werdelin,
som begge er villige til genvalg.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af revisorer. Jacob Skinhøj er villig til genvalg.
9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen tilbyder Sølyst et let traktement i husets kendte kvalitet.

Af hensyn til det praktiske arrangement er tilmelding med navn påkrævet. Ønskes
deltagelse i traktementet, er prisen kr. 250 pr. person, som bedes indbetalt på
kontonummer 4201-4201032644 samtidig med tilmeldingen.
Tilmelding skal ske senest torsdag den 20. april til Bo Myhrmann på tlf. 23 70 63 15 eller via e-mail til formanden.

HUSK, at kontingentet skal være indbetalt senest 7 dage før generalforsamlingen
for at give stemmeret på denne. Dokumentation bedes eventuelt medbragt.

Bestyrelsen