Vedtægter for Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening

 

Her kan du downloade Vedtægterne (i PDF)
 

 

§1

Foreningens navn er "Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening", og den har hjemsted i Gentofte Kommune.

§2
Foreningens formål er at varetage de under §3 nævnte grundejeres fællesinteresser. Når bestyrelsen finder anledning dertil, kan der afholdes selskabelige sammenkomster og foredrag. Foreningen skal være partipolitisk uafhængig.

§3
Som medlem kan optages enhver, samt dennes ægtefælle eller samlever, der er grundejer i området, der afgrænses af Femvejen – Vilvordevej – Dyrehaven – Skovporten – Klampenborgvej – Christiansholms Mose – Hvidørevej – jernbanen - Hyldegårdsvej – Ordrup Jagtvej – Traverbanevej – Øresund – fortets og skovens sydgrænse – jernbanen – Maglemosevej – Ingeborgvej – L. E. Bruuns Vej – Bernstorffsvej – Bernstorffsparken – Femvejen.
Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent. Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfri.

§4
Regnskabsåret er kalenderåret. Kontingentet for det kommende år fastsættes på den ordinære generalforsamling. Det dækker en husstand og giver én stemme pr. betalt kontingent. Kontingentet opkræves og forfalder til betaling ved udsendelse af et giroindbetalingskort, og det skal være betalt senest 7 dage før generalforsamlingen for at give stemmeret på denne.
Såfremt medlemskontingentet efter påkrav ikke er indgået til kassereren inden 1. oktober, slettes vedkommmende af foreningen.

§5
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren med virkning for det følgende regnskabsår.

§6
Hvis et medlem bevisligt modarbejder foreningen og dens interesser, er bestyrelsen berettiget til, når samtlige dens tilstedeværende medlemmer stemmer herfor, at ekskludere den pågældende. Medlemmet har dog ret til at indanke sådan en beslutning for den førstkommende ordinære generalforsamling.

§7
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som af sin midte vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, idet det tilstræbes, at halvdelen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
Opgaver i forbindelse med foreningens aktiviteter kan honoreres.
Sekretæren skal føre referat over alle møder, og dette skal udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og godkendes på det følgende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer fremsætter fordring herom for formanden eller næstformanden. Der afholdes mindst to årlige bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er tilstede.

§8
På generalforsamlingen har hvert medlem/husstand én stemme i samtlige de sager, der stemmes om.

§9
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

§10
Generalforsamlingerne er enten ordinære eller ekstraordinære.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Der kan ikke foretages vedtægtsændringer, uden at forslagets fulde ordlyd er opført på dagsordenen. Nye vedtægter træder i kraft med omgående virkning, jf. § 13.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af årskontingent.
5. Forslag fra medlemmerne. Forslag skal være indsendt skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.

§11
Ekstraordinær generalforsamling afholdes
1) efter generalforsamlingsbeslutning.
2) efter bestyrelsens beslutning
3) efter skriftligt forlangende af mindst 25 medlemmer og med bestemt angivet dagsorden

§12
Enhver generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages skriftligt varsel enten pr. brev eller ved, at der i foreningens medlemsblad indrykkes en meddelelse herom. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsordenen. Ved ekstraordinær generalforsamling skal alle forslag, der skal behandles, udsendes skriftligt til medlemmerne sammen med indkaldelsen.

§13
De forelagte sager på en generalforsamling afgøres ved simpel stemmeflerhed. Lige mange stemmer for og imod er forkastelse.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer stiller forlangende herom.
Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen skal foregå på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal ny generalforsamling indkaldes på den i §12 anførte måde, og på denne tages da beslutning efter ovenstående regler, dog uden hensyn til de mødendes antal.

§14
Kassereren modtager og kvitterer for alle indtægter og skal føre et nøjagtigt regnskab efter den dobbelte bogførings metode.
Foreningens penge indsættes i et eller flere pengeinstitutter. Eventuelle kontante indbetalinger skal inden 8 dage indsættes på én af foreningens pengeinstitutkonti.

§15
Formanden og kassereren er hver for sig tegningsberettigede over for foreningens pengeinstitutter. I forhold til andre forhold tegnes foreningen af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

§16
Revisorerne og bestyrelsen har til enhver tid ret til at gennemgå foreningens regnskab og bilag.

§17
Forud for en ordinær generalforsamling skal et ekstraktudskrift af regnskabet enten indrykkes i medlemsbladet eller tilstilles medlemmerne.

§18
Ved foreningens opløsning skal den opløsende generalforsamling tage stilling til anvendelsen af foreningens midler.

Vedtaget 28. maj 1997